Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
1.3 Cookie: een klein tekstbestand met informatie erop. De cookie onthoudt bijvoorbeeld de inloggegevens van de consument en zorgt dat deze ingelogd blijft terwijl deze de site gebruikt
1.4 Dag: kalenderdag
1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden
1.6 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
1.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
1.8 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt
1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
1.10 Overmacht: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite
1.11 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Vestigingsadres: ByEvaJewelry
Ravelstraat 15
5481 LE Schijndel

KvK-nummer: 74866133

Btw-nummer: NL002432928B16

E-mail klantenservice: info@byevajewelry.nl

Telefoonnummer: 06 29923116

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, digitale inhoud en diensten en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen consument en ondernemer
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het in lid 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is
3.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert
3.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden
3.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld
4.2 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan tepassen
4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet
4.4 Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst
4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten
4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen
b. de eventuele kosten van verzending
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert
g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere
grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1 De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden
5.2 De overeenkomst tussen de ondernemer en de consument is definitief wanneer de consument heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en wanneer de consument een betaling heeft voldaan. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de ondernemer, is de consument eigenaar geworden van het betreffende product
5.3 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Daarin staat het product, digitale inhoud en/of dienst dat gekocht is, wat de kosten zijn en waar de consument met eventuele klachten en opmerkingen terecht kan. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden
5.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen
5.5 De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden
5.6 De ondernemer is aan de consument verplicht het product, digitale inhoud of dienst binnen 30 dagen te leveren. Mocht de ondernemer door onvoorziene omstandigheden niet binnen deze periode kunnen leveren, dan zal de consument daarvan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt de consument van de ondernemer het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Heeft de consument echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zal de ondernemer de consument een vervangend product, digitale inhoud of dienst leveren, dat zoveel mogelijk aan de wensen van de consument voldoet
5.7 De levering van producten, digitale inhoud en/of diensten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor de consument zichtbaar wanneer deze tot de aankoop van het product, digitale inhoud en/of dienst overgaat


Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten en/of diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van reden(en) verplicht
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten en/of diensten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen
6.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product/dienst en de verpakking. Hij/zij zal het product/dienst slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals de consument dat in de winkel zou mogen doen. Indien hij/zij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product/dienst met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies
6.4 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 3
6.5 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een mail naar info@byevajewelry.nl. Daarin dient de consument het ordernummer waarop het herroepingsrecht betrekking heeft en de product(en) en/of dienst(en) te vermelden waarvoor de consument het herroepingsrecht wil gebruiken.
6.6 Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending
6.7 Indien de consument na afloop van de in lid 5 en 6 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit
6.8 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product/dienst heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt
6.9 Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de ondernemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van het geretourneerde product/dienst terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd
6.10 Voor de terugbetaling wordt gebruik gemaakt van dezelfde betaalmethode als dat de consument heeft gebruikt bij de aankoop, tenzij de consument instemt met een andere, door de ondernemer voorgestelde, methode
6.11 De kosten en het risico van de retourzending komen ten laste van de consument. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door de ondernemer niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer heeft onderstaande producten uitgesloten van herroepingsrecht:
7.1 Product(en) die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
7.2 Oorbellen i.v.m. hygiënische redenen
7.3 Producten, digitale inhoud en diensten uit de sale

Artikel 8 - De prijs

8.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen
8.2 De hoogte van de verzendkosten zijn vermeld op de website
8.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven
8.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren
8.5 De ondernemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de consument, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat
8.6 Wanneer de consument een product, digitale inhoud en/of dienst koopt in een periode zonder actie, kan deze achteraf niet in aanmerking komen voor korting

Artikel 9 - Conformiteit en garantie

9.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten, digitale inhoud en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik
9.2 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten, digitale inhoud en diensten dienen binnen 3 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld via info@byevajewelry.nl o.v.v. het ordernummer en een duidelijke beschrijving en/of foto van de eventuele gebreken c.q. verkeerd geleverde producten, digitale inhoud en/of diensten. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend
9.3 De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij de ondernemer in geval van gebreken de producten desgewenst zal omruilen of repareren. Indien niet mogelijk of gewenst kan de consument de producten retourneren
9.4 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van sieraden zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van de ondernemer
9.5 De garantie geldt niet indien:
a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

Artikel 10 - Levering en uitvoering

10.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en digitale inhoud en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten
10.2 Adressering gaat op basis van de door de consument ingevoerde gegevens. Indien de gegevens niet juist zijn ingegeven is de ondernemer niet aansprakelijk voor verkeerd bezorgde bestellingen
10.3 De ondernemer streeft ernaar om bestellingen binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is de ondernemer echter niet verplicht
10.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding
10.5 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 3 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding
10.6 In geval van ontbinding conform het lid 4 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen
10.7 Indien levering van een besteld product, digitale inhoud of dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product, digitale inhoud of dienst beschikbaar te stellen. Voor levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Na akkoord van de consument zal het vervangende product, digitale inhoud of dienst geleverd worden
10.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Artikel 11 – Klachtenregeling

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer via info@byevajewelry.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd
11.2 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer
11.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten
11.4 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling
11.5 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren

Artikel 12 – Geschillen

12.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland
12.2 Is er tussen consument en ondernemer na 4 weken geen eenduidige oplossing voor de klacht dan kan de consument contact opnemen met het online geschillenplatform van de Europese Unie: Online Dispute Resolution (ODR) (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten, digitale inhoud en/of diensten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 De ondernemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant de ondernemer. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving
14.2 Indien de ondernemer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt

Artikel 15 – Overmacht

In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht

Artikel 16 – Privacy beleid

16.1 De gegevens die door de consument worden verstrekt, worden door de ondernemer vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
a. het verwerken van de bestelling
b. de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
c. het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
d. het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor de consument relevante informatie of nieuwsbulletins
16.2 De ondernemer neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht
16.3 De ondernemer verkoopt geen klantgegevens aan derden en zal deze uitsluitend ter
beschikking stellen aan derden als deze betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling
16.4 Bij het eerste bezoek van de consument aan www.byevajewelry.nl informeert de ondernemer de consument over de cookies en wordt er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De consument kan zich afmelden voor cookies door zijn/haar internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de consument ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn/haar browser verwijderen
16.5 De consument heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. De consument dient hiervoor een mail te sturen naar info@byevajewelry.nl. De ondernemer zal zo snel mogelijk, maar binnen de gestelde termijn van 4 weken, op het verzoek van de consument reageren

Artikel 17 – Copyright

Op alle informatie op deze webshop berust auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer informatie, foto’s e.d. van deze webshop te kopiëren, te verspreiden of anderszins in welke vorm dan ook te gebruiken

Artikel 18 – Aanvullende bepalingen

De ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2022 ByEvaJewelry | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Momenteel is het helaas niet mogelijk om te bestellen, vanaf begin 2023 zullen we weer open gaan!